Skip to content

Chibayilo Cha Jesu Cho “Tengunula Banjinji Chini”?

Chibayilo Cha Jesu Cho “Tengunula Banjinji Chini”?

Dabilo ye Baibili

 Chibayilo cha Jesu i zila Ndzimu ya a no chidza, kene, ku sungunula bathu mu chibi ne lufu. Baibili i noti malopa a Jesu a ka tebugwa a no tenga ku sungunugwa kwe bathu. (Baefesiya 1:7; 1 Pita 1:18, 19) Ndizo, Jesu a kati wa ka zha “kuwoshingila ne kupa butjilo gugwe kudzitunula banji.”​—Matewu 20:28, King James Version.

Ini “ku tengunugwa kwe banji” kwa ka be ku sheteka?

 Nlume we kutanga, Adamu, wa ka bumbiwa a ka zwilizanila, kakale a sina chibi. Wa ka be a nga chilila cha chose ngono ku ka si khoneke ne kuti wa ka lamba nlayo we Ndzimu. (Genesisi 3:17-19) Wa ka ti e thama bana, a ka pindisila chibi mu bali. (Baroma 5:12) Ndizo, Baibili i ti Adamu wa ka “zwitengesa” iye kose ne bana babe ku be nlanda we chibi ne lufu. (Baroma 7:14) Ngobe ba sa ka zwilizanila, ha kuna wabo wa ka be a nga tenga cha ka lashiwa na Adamu.​—Pisalema 49:7, 8.

 Ndzimu wa ka be ne mahwilangoni mu ludzi gwa Adamu mu chimo chi no hwisa zogwadza. (Johani 3:16) Ne kwa ka jalo, ndulamo ye Ndzimu ya ka be i si kuti A leche zwibi zwabo koga ku sina mabaka a no hwika. (Pisalema 89:14; Baroma 3:23-26) Ndzimu U no da bathu, ngono U no thama chingwe ne kwe zwibi zwabo kuti zwi si zwibatigwe koga ngono zwi pedzisiwe. (Baroma 5:6-8) Ndicho chi no miligwa ne ku tengunugwa.

Ku tengunugwa ko shingikadziwa chini?

 Mu Baibili, dama “tengunula” lo leba ne kwe zwithu zwitatu:

  1.   I chithu chi no shingisiwa ku ruwela.​—Palo 3:46, 47.

  2.   Lo dwa ku sungunula, kene ku tengunula.​—Ekezodo 21:30.

  3.   Lo dwa chi no lizana ne mari e chithu chi no tengwa. a

 Bona se kwa zwithu izwezwi zwi yendidzana ne ku tengunula kwe chibayilo cha Jesu Kirisiti.

  1.   Ku ruwela. Baibili i no leba kuti Bakirisiti ba ka “tengwa ne chithu chikulu.” (1 Bakorinta 6:20; 7:23) Chithu ichecho chikulu i malopa a Jesu, a a ka “dzutunulila Ndzimu bathu kudwa mu ludzi ne lulimi ne mu bathu ne tjaba dzose.”​—Zumbunulo 5:8, 9.

  2.   Ku sungunugwa. Chibayilo cha Jesu cho “sungunula ne zila ye ku” tengunugwa mu chibi.​—1 Bakorinta 1:30; Bakolosa 1:14; Bahebera 9:15.

  3.   Ku fanidzanya. Chibayilo cha Jesu cho lizana dumbu ne cha ka lashiwa na Adamu​—buchilo gwe nthu wa ka zwilizanila. (1 Bakorinta 15:21, 22, 45, 46) Baibili i noti: “Ngobe se bathu banji bakabe batjinyi nge kusahwa kwe nthu nng’ompela [Adamu], sa ikokobo nge kuhwa kwe nthu nng’ompela [Jesu Kirisiti],bathu bose banowolulwamisiwa.” (Baroma 5:19) Ichecho cho lakidza se kwa lufu gwe nthu u ngompela gu nga tengunula bathu banjinji mu chibi. Malebeswa wose, chibayilo cha Jesu i “nlipilili we bathu bose” ba no tola thambo dza ka fanila ku bona mbayilo wacho.​—1 Timoti 2:5, 6.

a Mu Baibili, dama le kutanga la ka shanduligwa kuyi “tengunula” lo dwa mari a no lizana ne chithu chi no tengwa, kene chithu chikulu, chi no ruwelegwa. Ha ti lakidzila, dama le Chihebera ka·pharʹ lo dwa ku “bakilila.” (Genesisi 6:14) Kanjinji lo dwa ku zwibatigwa kwe zwibi. (Pisalema 65:3) Dama li no yendidzana nalo koʹpher lo dwa chingwe chi no ruwelegwa kuti ku khoneke ku bakiligwa ne, ku tengunula chingwe. (Ekezodo 21:30) Ne zila i no fanana, dama le Chigiriki lyʹtron, kanjinji li no shanduligwa kuyi “tengunula,” kakale li nga dwa “mari e chi no ruwelegwa.” (Matewu 20:28; The New Testament in Modern Speech, ya R. F. Weymouth) Bakwali be Bagiriki ba ka shingisa dama ilelo kuti lo dwa ku ruwelela ku tengunula sole li mu toronko kene ku sungunula nsungwa.