Skip to content

Ini ku Bulawa Kwe Bathu Banjinji Kwa ka Shingikala? Ini Ndzimu a ka ku Dumilila?

Ini ku Bulawa Kwe Bathu Banjinji Kwa ka Shingikala? Ini Ndzimu a ka ku Dumilila?

 Bathu banjinji ba no buzwa dzibuzo idzedzi ne kuti ba ka sokola kwazo ha be lashikigwa ne zwithu zwabo ngono a ba to shaka dzidabilo koga kakale ba no shaka ku nyaladziwa. Bangwe ba no tola ku bulawa kwe bathu ba li banjinji mu nako i ngompela i li bubi gu kulu kwazo gwa ka shingikalila bathu, ngono kwa ka ba simila kuti ba dumile mu Ndzimu.

Mikumbulo i si ye malebeswa minjinji ne kwe Ndzimu ne kwe ku bulawa kwe bathu banjinji mu nako i ngompela

 Lingano: Ha ku zo lulwama ku buzwa Ndzimu kuti ini a ka lechedza bathu banjinji be bulawa mu nako i ngompela.

 Malebeswa: Bathu ba no dumila kwazo mu Ndzimu ba ka buzwa kuti ini Ndzimu e lechedza kuti zwithu zwa ka bipa zwi shingikale. Ha ti lakidzila, mporofiti Habakuke wa ka buzwa Ndzimu e ti: “Ini muthama kuti ndibone tjisakatambunuka,ndilinge mbipo kene?” (Habakuke 1:3) Pa na kuti Ndzimu a chemele Habakuke, wa ka thama kuti dzibuzo dzidze dzi kwagwe mu Baibili kuti dzi bagwe ne nngwe ne nngwe.

 Lingano: Ha bathu be sokola Ndzimu ha a na sipe.

 Malebeswa: Ndzimu wa ka benga mbipo ne sokola kwa i no zhisa. (Zwiani 6:16-19) Mu mazhuba a Noa, Ndzimu ‘wa ka hwa zogwadza mu moyo’ ne kuti mbipo ya ka ili zhele mu shango. (Genesisi 6:5, 6) A ku to bilaedza kuti kakale Ndzimu wa ka hwa zogwadza kwazo ha ku bulawa bathu banjinji nako i ngompela.—Malaki 3:6.

 Lingano: Ndzimu wa ka loba Bajuta ne ku ba bulaya ba li banjinji mu nako i ngompela.

 Malebeswa: Ndzimu wa ka lechedza kuti Jerusalema i chinyiwe ne Baroma mu century ye ku tanga. (Matewu 23:37–24:2) Ne kwa ka jalo, chinga kwa kwa ipapo, Ndzimu a to bata ithopha che bathu be ludzi gungwe ne zila ya ka shalulika kene e chi athula. Mu Ndzimu, ‘akuna kuthubukana pakati kwe Njuta ne be zwichaba.’—Baroma 10:12.

 Lingano: Ha ili kuti Ndzimu u na ludo ne masimba ose, u no be a ka thama kuti bathu ba si to ngo chinyiwa ba li banjinji mu nako i ngompela.

 Malebeswa: Nenguba Ndzimu a si nga ke a ka thama kuti ku be ne ku sokola, mu nako dzingwe u no lecha kuti ku be yapo kwe chibakanyana.—Jakuba 1:13; 5:11.

Ini Ndzimu a ka lechedzela bathu be bulawa ba li banjinji mu nako i ngompela?

 Libaka ku be Ndzimu e lechedzela kuti bathu ba bulawe ba li banjinji mu nako i ngompela: ndigo zwago gu no thama kuti a lechedzele kuti bathu bose ba sokole kuti ku baakanyiwe khani ya ka musiwa ntolo kwazo. Baibili i no thalusa zwibuyanana kuti mu nako iyeyi Diabolo, isi Ndzimu, ndiye u no busa shango. (Luka 4:1, 2, 6; Johani 12:31) Mabaka mabili e nteyo e malebeswa a no dwa mu Baibili a nga ti batsha ku thalusa kuti ini Ndzimu e lechedzela kuti ku be ne ku bulawa kwe bathu ba li banjinji mu nako i ngompela.

  1.   Ndzimu wa ka bumba bathu ba na bukhoni gwe ku zwi shalulila cha ba no shaka. Ndzimu wa ka budza bathu, Adamu na Efa, kuti wa ka lingilila kuti ba thameni, ngono wa ke a si nga ba patike kuti ba nhwe. Ba ka shalula ku zwi tolela thambo ye bubuya ne mbipo, ngono shalula kwabo kwa ka bipa—ne zwi no fanana zwa ka shalugwa ne bathu mu buchilo gwabo gose—zwa ka zhisila bathu mathatha a ka bipa. (Genesisi 2:17; 3:6; Baroma 5:12) Ko fanana koga ne cha ka legwa ne buka ye Statement of Principles of Conservative Judaism: “Ku sokola ku njinji ku mu shango i belelo li no zhisiwa ne ku sa shingisa zwibuyanana zila ye ku zwi shalulila cha ti no shaka.” Pa na ku ti tolela zila ye ku zwi shalulila cha ti no da, Ndzimu wa ka pa bathu nako ye kuti ba gwise ku zwi thamila zwithu zwabo ba si nga laugwe ne Ndzimu.

  2.   Ndzimu u no khona kakale u nowo thamunula jinyo lose le ku bulawa kwe bathu banjinji mu nako i ngompela. Ndzimu u no thembesa kuti u nowo musa dzi milioni dze bathu ba ka fa kose ne bathu ba ka bulawa ba li banjinji mu nako i ngompela. Kakale u nowo pedzisa gwadza ku no zhisiwa ne kumbula bathu ba ka bulawa ba li banjinji mu nako i ngompela. (Izaya 65:17; Mishingo 24:15) Zila Ndzimu ya a no da bathu nayo i no thama kuti a shingikadze thembiso idzedze.—Johani 3:16.

 Bathu banjinji ba ka bona, ne ba ka be chila ha ku bulawa bathu banjinji mu nako i ngompela ba ka khona ku dwilila ba na dumilo ne ku chila buchilo gu na mazwimisilo ha ba sina ku hwisisa kuti ini Ndzimu e lechedzela mbipo kuti e dwilile ne kuti wa ka zwi misila ku i thamunula chini.