Skip to content

Baibili i no Tini ne Kwe Nlume ne Nkadzi ba no Gala Bose ba sa ka Lobolana?

Baibili i no Tini ne Kwe Nlume ne Nkadzi ba no Gala Bose ba sa ka Lobolana?

Dabilo ye Baibili

 Baibili ikati ku da kwe Ndzimu wuti bathu ba leche “kuwalilana thobo kuzhe kwe ndobolo.” (1 Bathesalonika 4:3) Se kwa a ka shingisiwa mu Baibili, matama a noti “kuwalilana thobo kuzhe kwe ndobolo” ko shanganyila ku shanganila ngubo kwe nlume ne nlume kene nkadzi ne nkadzi, ne ku shanganila ngubo kwe nlume ne nkadzi ba sa ka lobolana.

 Ndzimu u no linga chini khani ye ku lobolana kene ku sa ka lobolana?

  •    Ndongoloso ye ndobolo ya ka tangisiwa ne Ndzimu. Wa ka i tangisa apa e bumba nlume ne nkadzi we kutanga. (Genesisi 2:22-24) Ya kabe isi mazwimisilo awe kuti nlume ne nkadzi be gale bose ba sa ka lobolana.

  •   Ndzimu u no ziba cha ka ti lulwamila. Wa ka thama ndobolo ne mazwimisilo e kuti nlume ne nkadzi ba ka lobolana be galile chose mu ndobolo, ili kuti be be ne mbayilo ne ku batsha bangwe mu nsha. Bona ifaniso chi sa ka sima. Koga se ndaelo dzi no dwa ku nthami kene ntengesi we fenichara dzi lakidza se kwa fenichara i no shingisiwa, milayo ye Ndzimu ye ndobolo i no ti budza se kwa ti nga be ne misha ya ka budilila. Mu zwibaka zose milayo ye Ndzimu i no batsha ibabo ba no chila nayo.​—Izaya 48:17, 18.

    Ndaelo dzi no dwa ku nthami kene ntengesi we fenichara dzo lakidza se kwa fenichara i no shingisiwa. Milayo ye Ndzimu i no ti budza se kwa ti nga be ne misha ya ka budilila

  •   Ku shanganila ngubo kuzhe kwe ndobolo ku nga be ne belelo la ka bipa. Ku lakidzila, ku nga pelela ne ku zwisenga ku singa shakike, magwele a no digwana, ne ku shangashangana mu mazwiwo.

  •   Ndzimu wa ka pa nlume ne nkadzi bukhoni gwe ku be ne bana ne zila ye ku shanganila ngubo. Ndzimu u no tolela buchilo pezhugwi, ngono bukhoni gwe ku be ne bana i chipo chikulu. Ndzimu u no shaka kuti ti tolele pezhugwi chipo ichecho ne ku hlonipha ndongoloso iye ye ndobolo.​—Bahebera 13:4.

 Ku ingwi ne kwe ku gala mose mu sa ka lobolana ne mazwimisilo e ku bona kuti a mu nga fanilana?

 Zila ye ku be ne ndobolo ya ka budilila a te ku gala mose ne mazwimisilo e ku bona kuti a mu nga fanilana kwa mu nga khona ku thubukana ha mu shaka. Mu bumo gwa ichecho, ku wanana kwenyu ku nga simisiwa ne mazwimisilo enyu e ku wanana ne ku shinga mose ku baakanya mathatha enyu. a Ndobolo i no simisa ku wanana.​—Matewu 19:6.

 Ba ka lobolana ba nga simisa chini ndobolo yabo?

 Akuna ndobolo ya ka zwilizanila. Ne kwa ka jalo, ba ka lobolana ba nga simisa ndobolo yabo ne ku shingisa kumbuludzo ye Baibili. Zwilakidzilo:

a Bona nsholo u noti: “Misha ya ka Dwilila​—Mazwimisilo.”