Skip to content

Chila ne Bugwele gu Singa Pole—A Baibili i Nga Batsha?

Chila ne Bugwele gu Singa Pole—A Baibili i Nga Batsha?

Dabilo ye Baibili

 Ee. Ndzimu u no khatazeka ne kwe balanda ba be ba no gwala. Ha Baibili i leba ne kwe nlanda una bugalimoyo, i kati: ‘Jehova banonsimisa ha ali mu thobo dzinopisa.’ (Pisalema 41:3) Ha u chila ne bugwele gu singa pole, thambo edzi dzi li 3 dzi nga ku batsha ku dzikitidza:

  1.   Tembezelela masimba kuti u khone ku dzikitidza. U nga amuchila “kunyalala kwe Ndzimu kopinda hwisiso yose,” ku nga tapudza ku dziyidzika kuko ngono ku ka ku simisa.​—Bafilipi 4:6, 7.

  2.   Be ne mazwiwo a ka lulwama. Baibili i kati: “Moyo wa kashatha nti, koga moyo wa ka puna uno tema mafupa.” (Zwiani 17:22) Gwisa ku be nthu wa ka shatha, nekuti ichechi chi nga thama kuti usitongo puna moyo mu zwibaka zwa ka sima ngono ko kupa mbayilo we mamuko a ka lulwama.

  3.   Be ne kugalabgwe kwe chibaka chi no zha. Kugalabgwe kwa ka sima kunga ku batsha kushatha ne hawu na bugwele gu singa pole. (Baroma 12:12) Baibili ino lebelambeli chibaka ku no be kusina ‘mbaki’ u noti ‘imi ndo gwala.’ (Izaya 33:24) Ndiko Ndzimu kwa ano podza magwele wose a singa pole a no kona ndapo ye science ya ngwenu. Ha ti lakidzila, Baibili ino chenesa sekwa kwegula ku nowo misiwa, iti: “A ganda lile le be liptshwa; a bgwilile mu mazhuba e buzhuzha gugwe.”​—Jobe 33:25.

 Elanjele: Ne be amuchila batsho ya bano piwa ne Ndzimu, Bafakazi ba Jehova ba no yenda ku zwipatela ku no lapiwa magwele a si nga pole. (Mako 2:17) Ne kwaka jalo, ha ti to lebelekela ndapo ya ka tini; to tola kuti u ngwe ne ngwe wa ka fanila ku zwitolela thambo ne kwe mamuko a we.