Skip to content

A Bushe Gwe Ndzimu gu mu Moyo Uwo?

A Bushe Gwe Ndzimu gu mu Moyo Uwo?

Dabilo ye Baibili

 Aa, Bushe gwe Ndzimu ha te mamo koga a mu mimoyo ye Bakirisiti. a Baibili i no lakidza ndawo yago ye malebeswa ne ku gu dana iti “bushe gwe kudzimu.” (Matewu 4:17, King James Version) Bona se kwa Baibili i lakidza kuti i hurumente dumbu u no busa ku dwa kudzimu.

 Baibili ha i to diya kuti Bushe gwe kudzimu gu mu moyo uwo, se u ngati kene go busa ku dwa mu moyo we nthu. Ne kwa ka jalo, i no lakidza kuti “dama le bushe” kene “ndebo mbuya ye bushe” ya ka fanila ama mimoyo yedu.​—Matewu 13:19; 24:14.

Ko dwiwani ha kuyi “Bushe gwe Ndzimu gu mu kuli?”

 Bathu ba no tsiyetsiwa ne kuti Bushe gu ngayi be etiwa ne zila ya ka kwagwa Luka 17:21 mu dzingwe dzi Baibili. Ha ti lakidzila, King James Version ikati “bushe gwe Ndzimu gu mu kuli.” Ku hwisisa ndimana iyeyi zwibuyanana, ta ka fanila lingisisa matama a ka i poteleka.

Bushe gwe kudzimu gwaka gu si mu mimoyo ye banyanyaidzi ba Jesu ba ka sima moyo be babulayi

 Jesu wa ka be e lebeleka ne Bafarasi, ithopa che batungamili be budumili ba ka be be nnyanyaidza ne kube ne gobe mu ku thama kuti a bulawe. (Matewu 12:14; Luka 17:20) A ko hwikala ku kumbula kuti Bushe, gwa ka guli chimo cha ka chili mu mimoyo yabo ya ka sima? Jesu wa ka ba dwa eti: “Mukati muzhele butjengedzi ne jinyo.”​—Matewu 23:27, 28.

 Dzingwe shandulilo dzo chenesa zwibuyanana matama a Jesu a mu na Luka 17:21 dziti: “Bushe gwe Ndzimu gu na imwi ipapa.” (Italics nde dzedu; Contemporary English Version) “Bushe gwe Ndzimu gu pakati kwenyu.” (New World Translation, footnote) Bushe gwe kudzimu gwa “gu na” kene guli “pakati” kwe Bafarasi, ku no dwa kuti Jesu, wa ka shalugwa ne Ndzimu ku busa se She, wa ka be ali mile pakati kwabo.​—Luka 1:32, 33.

a Madumili manjinji e Bukirisiti a no diya kuti Bushe gwe Ndzimu gu mu nthu, kene mu moyo uwe. Ha ti lakidzila, ku United States, Southern Baptist Convention ya ka leba kuti ntha nngwe ye Bushe gwe Ndzimu “wu busa kwe Ndzimu mu moyo ne mu buchilo gwe nthu.” Ne zila i no fanana, mu buka iye ye Jesus of Nazareth, Pope Benedict XVI wa kati “Bushe gwe Ndzimu go dwa mu moyo u no hwa.”