Skip to content

A ko Sheteka ku be Nngwe we be Budumili gu na Ndongoloso?

A ko Sheteka ku be Nngwe we be Budumili gu na Ndongoloso?

Dabilo ye Baibili

 Ee, ne kuti Ndzimu u no shaka kuti bathu ba kubungane ku n’namata. Baibili i ka ti: “Ngatikumbuleni sekwa tingamusidzilana ludo ne kuyitilana bubuya, tisingaletje kushangana.”​—Bahebera 10:24, 25.

 Jesu wa ka lakidza kuti batobeli babe ba nowo kubungana ba ka longolosiwa ha e ba dwa e ti: “Bathu bose banowoziba kuti mu badiyiwa bangu ha mudana.” (Johani 13:35) Zila hwulu ye ku lakidza ludo igogu wu ku shangana kwe badiyiwana ba Kirisiti ne ba ba no dumila nabo. Ba no shangana misi yose mu dziphuthego dza ka longolosiwa ku wo namata. (1 Bakorinta 16:19) Bose, ba no thama gubungano le shango yose le Bakirisiti.​—1 Pita 2:17.

Ko shakika ku no pinda ku be nngwe u mu budumili koga

 Nenguba Baibili i lakidza kuti bathu ba ka fanila shangana bose ku namata Ndzimu, ha i to diya kuti nthu u nga shathisa Ndzimu ha ali mu budumili gungwe koga. Kuti budumili gwe nthu gu amuchigwe ne Ndzimu, gwa ka fanila ku ama zila ya a no chila nayo. Ha ti lakidzila, Baibili i ka ti: “Kunamata kwakalulwama kusina shambgwa mu mesho e Ndzimu, kakale bali Tate, ndi woku: kubhatsha siyang’wa ne tjilikadzi mu kuhwa zogwadza kwabo nenge kugala kuzhe kwe shambgwa ye shango.”​—Jakuba 1:27.