Skip to content

A Baibili i no Leba Chingwe ne Kwe ku Lobolana Kwe Bathu be Bumo gu no Fanana?

A Baibili i no Leba Chingwe ne Kwe ku Lobolana Kwe Bathu be Bumo gu no Fanana?

Dabilo ye Baibili

 Mbumbi wedu wa ka biga milayo i no batsha mu ndobolo makole manjinji mibuso i sathu i ka be po. Buka ye kutanga mu Baibili i no ti budza kuti: “Nlume unowosiya tate babe na mmeyabe kabhatana ne nkadzi uwe, ngono banowobe tjithu tjing’ompela.” (Genesisi 2:24) Dama le Chibebera la ka shanduligwa kuyi “nkadzi,” ku yenda ne Vine’s Expository Dictionary of Biblical Word, “lodwa nthu chikadzi.” Jesu wa ka tshambilidza kuti ibabo ba ka batshanyiwa mu ndobolo ba ka fanila ku be nthu “tjilume ne we tjikadzi.”—Matewu 19:4.

 Ne mabaka a ichecho, Ndzimu wa ka be e shaka kuti ndobolo i galile chose, ili bukhwinya gu pejo pakati kwe nlume ne nkadzi. Nlume ne nkadzi ba ka bumbigwa kuti ba batshane ili kuti ba khone ku gutshana mu mazwiwo ne mu ku shanganila ngubo, ne ku be ne bana.