Skip to content

Baibili Ikatini ne kwe Easter?

Baibili Ikatini ne kwe Easter?

Dabilo ye Baibili

 Nzano we Easter ha u zo wa teiwa mu Baibili. Ha u sekaseka histori yayo, u nowo ziba kuti Easter dumbu ko dwiwani—i ngwao ya ka teiwa mu mizano ya ntolo ye ku be ne bana. Bona zwi no tobela.

  1.   Zina: Encyclopædia Britannica i kati: “Zina le Ikhuwa li noyi Easter ha ku to zigwa kuti la ka tangisa ngayi; Mpirisiti we Anglo-Saxon, u noyi Venerable Bede we century ye bu 8 wa ka li tola ku dwa mu ndzimu we chikadzi we chibaka che nyawuko we Anglo-Saxon u noyi Eostre.” Dzibuka dzingwe dzo li amanya ne Astarte, ndzimu we chikadzi we ku thama bana we Bafenikiya wa kabe e lizana ne ndzimu we Babilona u noyi Ishtar.

  2.   Boshulo: I zwifaniso zwi no milila ku be ne bana, “zwa ka tangisa mu mizano ya ntolo ne zwifaniso zwe mizano ye buheitani ye chibaka che nyawuko ye ku Europe ne Middle East.”​—Encyclopædia Britannica.

  3.   Mabumbulu: Ku yenda ne Dictionary ye Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, ku vimiwa kwe mabumbulu e Easter, ko kumbuligwa kuti kwa ka zhisiwa ne shulo che Easter, “ha te nzano we bana koga, ngono chisupo che nzano we ku be ne bana.” Zwilenje zwingwe zo duma kuti bumbulu le Easter la ka nakisiwa “li na masalamusi a no zhisa ku shatha, ku dwilila, mamuko a ka lulwama, ne ku bakililika.”​—Traditional Festivals.

  4.   Zwiambalo zwi tshwa zwe Easter: “Kwa ka be ku togwa ili ku sheta maitseo ku dumilisa ndzimu we chikadzi we chibaka che nyawuko we Scandinavia, kene Eastre, u sa ka ambala zwiambalo zwi tshwa kakale kwa ka ku tongwa kuti ku nga ku zhisila mathatha.”—The Giant Book of Superstitions.

  5.   Mizano ye ku buda kwe zhuba: I no amanyiwa ne mizano ya ntolo ye bathu ba ka be be namata zhuba “ya ka be i thamiwa ku vernal equinox ku amuchila zhuba ne masimba alo makulu a ka be e togwa kuti a nga thama kuti zwithu zwose zwi kule zwi be ne buchilo gu tshwa.”—Celebrations—The Complete Book of American Holidays.

 The American Book of Days i no chenesa zwibuyanana ku tangisa kwe Easter iti: “Ha ku to bilaetsa kuti Kereke mu mazhuba ayo e ku tangisa ya ka amuchila ngwao dza ntolo dze buheitani ibe i dzi thama kuti dzi yendidzane ne Bukirisiti.”

 Baibili i no thagisa kuti ku si tongo namatiwa Ndzimu ku shingisiwa dzingwao kene zwilenje zwi singa nshathise. (Mako 7:6-8) Bakorinta we Bubili 6:17 i kati: “‘Bhudani,’ kojalo [Jehova] ‘musibhate tjimwe tjakatemapala.’” Easter i holideyi ye buheitani ya ka fanila lambiwa ne ba no shaka ku shathisa Ndzimu.