Skip to content

Baibili i no Tini ne Kwe Dzitatoo?

Baibili i no Tini ne Kwe Dzitatoo?

Dabilo ye Baibili

 Baibili i no leba ne kwe dzitatoo ka ngompela koga, mu na Lifitiko 19:28, i no ti: “Musitongotemwa nyola mu mibili yenyu.” Ndzimu Wa ka pa Baiziraele nlayo iwoyo, kuti ba si fanane ne bathu ba ba ka be ba ka bakisana nabo ba ka be be kwala mazina ne zwitshwantsho zwe midzimu yabo mu mibili yabo. (Ditironomi 14:2) Nenguba nlayo wa ka be wa piwa Baiziraele u singa shinge mu Bakirisiti ngwenu, nlayontewo u no legwa ne kwawo mu khani iyeyi wa ka fanila lingisisiwa kwazo.

A Nkirisiti wa ka fanila ku zwithama dzitatoo kene ku zwikwala mu mbili?

 Ndimana dzi no tobela dzi nga ku batsha ku hwisisa khani iyeyi:

  •   “Bakadzi baambale zubuyanana . . . kwakalulwama.” (1 Timoti 2:9, Bhaibhili Yakayengemala) Nlayontewo iwoyo wa ka lingisiwa kose ku balume ne bakadzi. Ta ka fanila kumbulila mazwiwo e bangwe i si ku zwialakanila ti li toga.

  •   Bangwe ba no shaka kuti ba zigwe ne ku zwilawula, ha bangwe be zwithama dzitatoo ku lakidza kuti mibili nde yabo. Ne kwa ka jalo, Baibili i no sendedzela Bakirisiti i ti: “Mupe Ndzimi mibili yenyu ili tjibhayilo tjinotjila, tjakayengemala tjinoamutjilika ku Ndzimu, kuli iko kunamata kwenyu kwe Tjimeya.” (Baroma 12:1) Shingisa ku namata kuko “kwe chimeya” kuti ini u shaka ku thama tatoo. Ha i li kuti u no tobela chi no thangwa mu ndawo ya u no gala mu ili kene u lakidza kuti u mu gubungano li na cha li no duma, ziba kuti zila ya u no kumbula nayo i no pinda ku naka kwe tatoo. Ku kumbulila mazwiwo awo ku nga ku batsha kuti u thame zwithu ne buchenjedu.—Zwiani 4:7.

  •   “Mano ebana moyonlefu nge lebeswa anotungamilila ku mbuzilo, koga bose bana phupu bano wana bushayi.” (Zwiani 21:5) Ka njinji ku zwithama dzitatoo ko be ku sa kumbuligwa, ngono ku nga na ku ka ama buchilo gugo gose ha ku zha mu ku wanana ne bangwe ne ku shaka nshingo. Kakale dzitatoo dzo tura ngono dzo thangwa ku no gwadza. Ku shakisisa kwa ka thangwa ne kwe dzitatoo—ne dzibizinesi dza ka dwilila dze ku dusa dzitatoo mu mbili we nthu—ko lakidza kuti bunji gwe bathu ba no zwithama dzitatoo ba no zwisola.