Skip to content

Apa Budumili Gose go Amuchigwa ne Ndzimu?

Apa Budumili Gose go Amuchigwa ne Ndzimu?

Dabilo ye Baibili

 A ku zo jalo, ha a to amuchila budumili gose. Baibili i na zwilakidzilo zwe budumili gu njinji gu si nga shathise Ndzimu ne ku thama zwithu zwibili zwi no tobela.

1: Ku namata midzimu ye manyepkhwa

 Baibili i no chenesa namato ye midzimu ye manyepkhwa i shingisa matama a no nga “manyepkhwa,” “zwithu zwisina nshingo,” ne “zwisina mbuzilo.” (Jeremiya 10:3-5; 16:19, 20) Jehova a Ndzimu wa ka layila ichaba cha ntolo che Baiziraela e ti: “Usitongobe ne mimwe midzimu ipoga kuzhe kwangu.” (Ekezodo 20:3, 23; 23:24) Ha Baiziraela be namata midzimu ingwe, “Yahwe bakazhala bushongola kwazo.”​—Palo 25:3; Lifitiko 20:2; Baathuli 2:13, 14.

 Ndzimu ha a zo shandula se kwa e linga ku namatiwa kwe ibaba ba “banodang’wa midzimu.” (1 Bakorinta 8:5, 6; Bagalatiya 4:8) U no layila ibabo ba no shaka ku nnamata kuti ba mise ku shingidzana na ibaba ba mu budumili gwe manyepkhwa, e ti: “Bhudani mubali, muthubukane nabo.” (2 Bakorinta 6:14-17) Ha ya be ili kuti Ndzimu u no amuchila budumili gose koga, ini a nga be a ka pa ndayilo ya ka jali?

2: Ku namata Ndzimu we malebeswa ne zila ya a si nga amuchile

 Mu zwibaka zwingwe, Baiziraela ba ka namata Ndzimu be duma mu zwiyeto zwe namato ye midzimu ye manyepkhwa, ngono Jehova wa ka lamba ha be gwisa ku shanganya namato ye malebeswa ne ye manyepkhwa. (Ekezodo 32:8; Ditironomi 12:2-4) Jesu wa ka chemela batungamili be budumili be misi iye, mu zila ya ba ka be be namata Ndzimu nayo; ba ka be be zwithama u nga ti ba ka thaabala mu ku namata, ngono ne buchekwani gwabo be “letjedza zwikulu kwazo zwe nlayo: kusumikilisa kwakalulwama ne mahwilo zogwadza ne kugalamoyo.”​—Matewu 23:23.

 Ngono na ngwenu, budumili gwa ka teiwa mu malebeswa ndigo koga gu no amuchigwa ne Ndzimu. Malebeswa iyawa a no wangwa mu Baibili. (Johani 4:24; 17:17; 2 Timoti 3:16, 17) Budumili gu no diya zwidiyo zwi no nyanyayidzana ne Baibili dumbu gu no thubukanya bathu ne Ndzimu. Bathu ba no kumbula kuti zwidiyo zwi njinji zo dwa mu Baibili, zwi nonga kuti Ndzimu Midzimu Mitatu, kuti meya a i to fa, ne ku pisiwa ku dzihele. Ngono dumbu zwidiyo izwezwi zwa ka togwa mu na ibabo ba ka be be namata midzimu ye manyepkhwa. Namato i no diya zwidiyo zwa ka jalo i no namatilila “suli,” a i na nshingo, ne kuti i no thama zwilenje zwe budumili pana ku thama zwi no shakiwa ne Ndzimu.​—Mako 7:7, 8.

 Ndzimu u no benga bupitipiti gu no wangwa mu budumili. (Tito 1:16) Budumili gu no batsha bathu ku be bakhwinya be Ndzimu nde gu no ba diya ku chila ne zila ya ka lulwama pana ku shinga milenje ne zwiyeto koga. Ha ti lakidzila, Baibili i kati: “Ha kuna mmwe pakati kwenyu ezwidwa eti nnamati we Ndzimu, ngono eti elebeleka kasishale matama, unozwitjengedza mu moyo, kunamata kukwe akuna nshingo. Kunamata kwakalulwama kusina shambgwa mu mesho e Ndzimu, kakale bali Tate, ndi woku: kubhatsha siyang’wa ne tjilikadzi mu kuhwa zogwadza kwabo nenge kugala kuzhe kwe shambgwa ye shango.” (Jakuba 1:26, 27) King James Version i no shingisa matama a noti “budumili gwa kwako” ne kuti i budumili gu mbuyanana, gu si na manyepkhwa.

a Jehova ndilo zina le Ndzimu lino lakidziwa mu Baibili.