Skip to content

A Ndzimu u Yapo?

A Ndzimu u Yapo?

Daibilo ye Baibili

 Ee, Baibili i na bufakazi pa chena kuti Ndzimu u yapo. I no ti kulumbidza ku galamoyo mu Ndzimu, i sini ku dumila koga ne bathu ba diya be jalo, ngono ne kushingisa ‘meya ye simba’ ne ‘masimba edu e hwisisa.’ (Baroma 12:1; 1 Johani 5:20) Chenesa khani edzi ne hwisiso ye Baibili:

  •   Ku be po kwe lubumbo gwa ka longolisiwa zwibuyanana gu na buchilo, go lakidza kuti kuna Mbumbi. Baibili i kati: “Ngobe ngumba ingwe ne ingwe ina wa ka i bumba, koga mbumbi we zwithu zose Ndzimu.” (Bahebera 3:4) Nenguba matama i yawa a li malelu, bathu ba njinji ba ka diyiika bano a tola a na masimba. a

  •   Se bathu, tina ku yemula kwa ti no zwagwa nako kwe shaka ku hwisisa ne ku ziba mazwimisilo e buchilo e e ingwe zhala inga dwilila i liyapo shule kwe ku gutsha mibili ye du. Ndi cho chi no dangwa ne Baibili iti “bashayi mu meya,” chi no shanganila ku yemula ku ziba ne namata Ndzimu. (Matewu 5:3; Zumbunulo 4:​11) Ku shaka ku namata ikoku ha ku to pa bufakazi gwe kuti Ndzimu u yapo koga ngono ko lakidzila kuti i mbumbi una ludo u no shaka kuti ti gutshe zhala iyeyo.​—Matewu 4:4.

  •   Buporofiti gwaka pelela gu mu Baibili gwaka kwagwa dzi century dza ka pinda ngono go shingikala ne zila yose sekwa kwaka lebegwa mbeli. Ku be malebeswa ne kushingikala kwaka pelela kwe buporofiti igogu ko lakidza ne zila ino hwika kuti go dwa mu ngwe uno pinda nthu.​—2 Pita 1:​21.

  •   Bakwali be Baibili ba ka be ba na lizibo gwe science gwa ka gu simila ku hwisisiwa ne bathu be chibaka ichecho. A ti lakidzila, mu zwibaka zwa ntolo bathu bantolo ba ka be be duma kuti shango ya ka sengwa ne phuka inonga zhou, ngulube ye shango kene nkabi. Ku leyana na ichecho, Baibili ikati “Ndzimu uno lembeledza shango pasina chingwe mu phepo.” (Jobe 26:7) Ne zila i no fanana, Baibili ino chenesa zwibuyanana mbumbiko ye shango se ‘bumbulu’ kene ‘bola’ (Izaya 40:22) Bathu ba njinji ba no duma kuti cheneso ino dzi pinda dzose muku hwisisa kwe bakwali be Baibli hu kuti ba ka be be piwa zibiso ne Ndzimu.

  •   Baibili ino dabila buzo njinji dza ka sima, buzo dzi noti dzi sa dabigwa zwibuyanana dzi ka thama nthu kuti a pelele a singa dume kuti Ndzimu u yapo. Ati lakidzila: Ha Ndzimu a na ludo gu kulu ne masimba wose, ini dziyidzika ne bubi kuli zhele mushango? Ini budumili i li igo kanjinji guno sendedzela bubi pana kuti gu sendedzele bululwami?​—Tito 1:​16.

a A ti lakidzila, astronomer u sichipo mu buchilo Allan Sandage wa ka tongo ti nekwe lubumbo: “Ndo wana kwaka ndi simila ku duma kuti ndongoloso yaka lulwama sa ikoku ya buda muku shanga-shangana (bonyongo). Kwaka fanila ku na nlayo ntewo uno longolosa. Ndzimu masazigwa mundili, ngono i cheneso ye jenamiso le ku be yapo kukwe, i ni ku na chingwe mu bumo gwe ku sina chingwe.”