Skip to content

A ndi nga Tembezela Bayengemali?

A ndi nga Tembezela Bayengemali?

Dabilo ye Baibili

 Aa. Baibili ino lakidza kuti tafanila tembezela Ndzimu koga mu zina la Jeso. Jeso wa ka dwa badiyiwana babe e ti: “Tembezelani sa hwoku, Tate bedu ba kudzimu, zina lenyu ngaliyengamadziwe.” (Matewu 6:9, BHAIBHILI ya ka Yengamala) Ha zo tongo layila badiyiwana babe ku tembezela bayengemali, baengele kene unngwe u poga ku zhe kwe Ndzimu.

 Kakale Jeso wa ka dwa batobeli babe e ti: ‘Ndimi zila ne malebeswa ne buchilo. Akuna unozha kuna Tate a sa pinda nami’ (Johani 14:6, BHAIBHILI ya ka Yengamala) Jeso ndiye koga wa ka lauligwa kuti lebekela ku Ndzimu ne Ndzimu.—Bahebera 7:25.

Ku yingwi ha ti tembezela Ndzimu kakale ne tembezela bayengemali?

 Se unngwe we milayo ili 10, Ndzimu wa kati: “Ndimi tetshi Ndzimu u wo, ndi Ndzimu u na Fupa.” (Ekezodo 20:5, BHAIBHILI ya ka Yengamala) Ndzimu u na “fupa” ne zila yaka tini? Footnote i mu New American Bible i kati; “U no shaka ku namatiwa iye koga.” Ndzimu u no shaka zose ku amanya kene ku namata—kushanginyila ne ntembezelo—ku lingisiwa ku nli koga.—Izaya 48:11.

 To hwisa Ndzimu zo gwadza ha ti tembezela u nngwe u poga, dumbu ne bayengemali kene baengele. Ya ka ti mpostolo Johani e lika ku namata engele, engele wa ka mmisa e ti: “Usitongo thama ikoku! Imi ndi nlanda sawe ne zwikamu zwizo zwina butendeki gwa Jesu. Namata Ndzimu.”—Zumbunulo 19:10, (BHAIBHILI ya ka Yengamala).