Skip to content

Zwidiyo 30: Ku Dzikitadzila ku Figwa

Zwidiyo 30: Ku Dzikitadzila ku Figwa

Ha ta figwa, ta ka fanila ku zwibata chini?

Kakale u Nga Shathila ku Bona

ZWIDIYO ZWE BAIBILI

Zwa ka Thamigwa Bana

Shingisani zwi no khata izwezwi zwe ku zwidiya, zwa ka teyiwa mu Baibili, ku diya bana benyu ne kwe zwithu zwi no sheteka mu ku namata.