Skip to content

(Left) Zila dza ti nga shingisa ku zwivikilila dzo shanganyila ku dwilila ti suta zose zwa ti no bata ne maboko kanjinji ku mizi yedu ne ku Holo dze Bushe; (Center) Mu ndawo dzingwe dza ka amiwa ne bugwele, bareri ba nga na ba ka shalula ku rera ne zila dza ka siyasiyana dzi no nga ku rera ne founi; (Right) Mu ndawo dza wigwa ne bugwele, ba ka lingilila chimo, badala ba nga na ba ka tshambisa zwidiyo ne ku zwi pa bareri

MARCH 3, 2020
DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu ye Coronavirus ne Kuti ti nga Zwivikilila Chini mu Yili

Zibiso ya Ngwenu ye Coronavirus ne Kuti ti nga Zwivikilila Chini mu Yili

Ofisi wulu ye Bafakazi ba Jehova ya ka biga zhiso kwazo kuti ku wa kwe bugwele gwe novel coronavirus (gu no zigwa se COVID-19) ko yenda chini. To ziba kuti buporofiti gu no dwa mu Baibili go leba kuti chingwe chi no wo lakidza kuti to chila mu mazhuba e bupelo wu wa kwe magwele. (Luke 21:11) Ha ku na ku wa kwe magwele i no wo be ili buchenjedu ha ti nga tobela zila dzi nga vikilila iswi ne bangwe.—Zwiani 22:3.

Bangwe ba nga zwibuzwa kuti bazwalani ne hazwadzi dzedu ba mu ndawo dza ka wa bugwele ba ka amiwa chini. Ku wa kwe bugwele gwe COVID-19 kwa ka ama kwazo dziofisi dze matabi ne makubungano a ku Italy, Japan, South Korea, ne dzingwe shango. Mu mabaka mangwe, ofisi ye litabi ya ka misa bathu ba no zha ku wo bona ne ku kumba. Mu zwimo zwingwe, mibuso ya ka misa ku shangana kwe bathu banjinji, kwa ka pelela ku thama kuti litabi gu mise mishangano ye poteleko. Pezhugwi kwa ikoku, makubungano a ka pelela a shandula ndongoloso ye nshingo we ku rera ne zwidiyo zwe gubungano mu ndawo dzingwe. Nenguba ku na mathatha a ka jali, bazwalani bedu ba no dwilila be bala ne ku zwidiya Baibili ne ku kulumbidzana.—Jude 20, 21.

Mu zwimo izwezwi, bazwalani bedu ba ka yela njele kuti milayonteyo ya ka kwagwa pasi ipapa i no batsha kwazo. Mabaka iyawa a nga batsha kwazo iwe ne nsha uwo ha bugwele gu nga wa mu ndawo yenyu.

  • Si Teteme. Malebeswa kuti ta ka fanila ku zwithokomela ha bugwele gu andama, ngono ta ka fanila thama cha ti nga khona kuti gu ti si ngine. Ha ti zo fanila ku cha kwa ka pindilila kene ku pindilidza zwithu.—Zwiani 14:15; Izaya 30:15.

  • Tobela Ndaulo dze Mbuso. Kanjinji babusi ba no biga milayo i li ku bakilila mamuko e bathu. I chithu cha ka lulwama ku ziba ne ku tobela ndaulo dze mbuso.—Baroma 13:1.

  • Dwilila u li Mbuyanana. Ko sheteka kuti u ngule maboko mu zwibaka zose ne isipa ne vula kene u shingise hand sanitizer i na alcohol. Kakale ta ka fanila kuti mu zwibaka zose ti thame kuti zose zwa ti no bata kanjinji kwazo ne maboko ku mizi yedu kene ku Holo yedu ye Bushe zwi be zwibuyanana. Pezhugwi kwa ikoku, bashingi be bunganga ba no ti ha ti zo fanila dumilisana ne maboko mu zwimo zwa ka jali, ne kuti ichecho chi nga dwilila chi andamisa bugwele. Ne kwe bugwele gwe coronavirus, be World Health Organization ba no pa ichaba zibiso ya ka paphidzika.

  • Lakidza Bangwe Ludo. Nenguba ti ziba bukulu gwe ku yenda ku zwidiyo zwe gubungano ne ku shinga nshingo we ku rera, ha u gwala, ku butuka kwazo ku gala kanyi kuti ti si longe bangwe bugwele. Ichecho cho lakidza ludo mu bazwalani bedu ne ku bakilila bazwalani ne hazwadzi dzedu ne bose ba ti no rerela ba si Bafakazi.—Matewu 22:39.

  • Tobela Ndaulo dze Chibaka Chifutshwanana dze Ndongoloso ye Gubungano. Mu ndawo dza wigwa ne bugwele, ku ngana ku ka sheteka kuti ofisi ye litabi i mise mu chibaka chifutshwanana zwidiyo zwe gubungano, mishangano, ne zwidiyo zwingwe zwe gubungano zwa ka shalugwa. Ichechi cha ka shingingikala ha COVID-19 virus i andama kwazo mu ndawo dzi no nga , Italy, Japan, ne South Korea. Ba ka lingilila chimo, badala ba nga na ba ka tshambisa zwidiyo ngono bareri ba nga zwi lingilila ba li ku mizi yabo. Bareri ba nga na ba ka thama nshingo we ku rera be shingisa founi, be tumila zibiso, e-maili, kene hwalo.