Skip to content

NOVEMBER 12, 2021
DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #9 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Zibiso ya Ngwenu #9 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no chenesa se kwa Jehova a ka dwilila e tungamila gubungano lile mu chibaka che bugwele igogu gwa ka wa. Kakale u no ti lakidza belelo li no shathisa le ku tangisiwa kwe ndongoloso ye ku batila zwidiyo zwe gubungano ku Dziholo Dze Bushe.