Skip to content

OCTOBER 1, 2021
DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #8 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Zibiso ya Ngwenu #8 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no zibisa ne kwe ngozi dze lubumbo dza ka shingikala, kakale u no zibisa ndimana ye gole le 2022.