Skip to content

JULY 15, 2022
DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #5 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Zibiso ya Ngwenu #5 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti zibisa ne kwe zwa ka shingikala ne zwa ta ka swikilila zwikulu ngwenu mu ku shandulila ne ku khona dzitsheko dze nlayo. Kakale e lakidza dzibuzuluzo dzi no simisa dzi no chenesa cha ka batsha bazwalani ne dziazwadzi dzedu ku dzikitadzila ku dziyidziwa mu Soviet Union ya ntolo.