Skip to content

APRIL 22, 2022
DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #3 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Zibiso ya Ngwenu #3 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we Gubungano li no Laula e pa zibiso ne kwe ku tangisa ku shanganila kakale ku zwidiyo zwe gubungano ku Holo ye Bushe. Kakale, u no ti kumbuludza ne kwe zwi nga ti batsha ku mililana ne ku dziyidzika ne kwe nghwa i ku Eastern Europe.