Skip to content

JANUARY 28, 2022
DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #1 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Zibiso ya Ngwenu #1 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we Gubungano li no Laula e pa zibiso ne kwe bugwele igogo gwa ka wa ne ku ti batsha ku gala ta ka zhula mesho ne kwe zwi nga ama bukhwinya gwedu na Jehova.