Skip to content

Khani dze JW

Bala khani mu inthanete dzi no yendidzana ne Bafakazi ba Jehova. Ku na zwi nga batsha mu nlayo ne mu na ba no shinga ne dzitshambiso.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #5 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we Gubungano li no Laula e pa kumbuludzo ne cha ka shingikala mu misha mingwe ku simidzila mu chibaka che bugwele gwa ka wa.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #4 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti lakidza zwiptshwa ne buzuludzo dzi no simisa dzi no lakidza se kwa Jehova e ti batsha kuti ti be ba no “pinda bakundi” nenguba ti shangana ne dzindiko.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #3 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti zibisa ne ku ti pa zwa ka shingikala zwi no lakidza se kwa Jehova e ti batsha mu nshingo we ku rera mu nako ye bugwele igogu.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #2 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti zibisa ne ku ti pa zwa ka shingikala zwi no kulumbidza, zwi no lakidza se kwa Jehova e batsha Bethel mu chibaka ichechi che bugwele.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #1 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Ungwe we be Gubungano li no Laula u no leba ne kwe zwa ka shingikala zwi no lakidza se kwa ti khona ku dwilila ti rera ne ta ka lingisana ne bugwele igogu gwa ka wa.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #9 ye Gubungano li no Laula ye 2020

Ungwe we be Gubungano li no Laula u no chenesa mabaka e ku be ta ka fanila ku dwilila ti na njele ne se kwa ti nga zwibakilila iswi ne bangwe mu bugwele igogu gwe COVID-19.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #8 ye Gubungano li no Laula ye 2020

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no chenesa se kwa buporofiti gwe Baibili gu nga ti batsha ku lingisana ne mamo e bugwele igogu gwa ka wa.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #7 ye Gubungano li no Laula ye 2020

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no chenesa sekwa batshwa ba nga lingisana ne mathatha a no thamiwa ne bugwele igogu gwa ka wa.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #6 ye Gubungano li no Laula ye 2020

Ungwe we be Gubungano li no Laula u no chenesa sekwa zwidiyo zwe ku namata zwi dwilila zwi li yapo ne ku na bugwele gwa ka andama.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #5 ye Gubungano li no Laula ye 2020

Nngwe we Gubungano li no Laula u no lakidza zila ya Jehova ye ku thokomela ne nenekedza kwe ludo mu chibaka che bugwele igogu gwa ka wa.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #4 ye Gubungano li no Laula ye 2020

Nngwe we Gubungano li no Laula u no lakidza milayontewo i nowo shingisiwa ha ku togwa thambo dze ku tangisa mishingo ye bundzimu.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #3 ye Gubungano li no Laula ye 2020

Hwilila se kwa Jehova a ka kombolela ndebo ya ka shalugwa ne ku kumbula Zojiwa zwe Madekwana zwa Tetshi.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu ye Coronavirus ne Kuti ti nga Zwivikilila Chini mu Yili

Bona mabaka a nga na a ka ku batsha ha wa ka lingisana ne ku wa kwe bugwele mu ndawo yenyu.