Skip to content

Khani dze JW

Bala khani mu inthanete dzi no yendidzana ne Bafakazi ba Jehova. Ku na zwi nga batsha mu nlayo ne mu na ba no shinga ne dzitshambiso.

Zibiso ya Ngwenu #1 ye Gubungano li no Laula ye 2023

To ku sendedzela ku lingilila zibiso iyeyi ku hwa dzi zibiso dzi no shathisa ne kwe project ye Ramapo ne nshingo we bazhulazila.

Zibiso ya Ngwenu #1 ye Gubungano li no Laula ye 2023

To ku sendedzela ku lingilila zibiso iyeyi ku hwa dzi zibiso dzi no shathisa ne kwe project ye Ramapo ne nshingo we bazhulazila.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #8 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no ti kgothatsa kuti ti zwibaakanyile ku shandushanduka ne mamo ha koloi ya Jehova i dwilila i yenda.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #7 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti batsha kuti ti zwibaakanyile ku tola thambo chinyolocho ha ti bona mbatsha.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #6 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti pa dzizibiso ptshwa ne ku ti zibisa ne kwe ndimana ye gole ye 2023.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #5 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we be Gubungano li no Laula e lakidza cha ka batsha bazwalani ne dziazwadzi dzedu mu Soviet Union ya ntolo ku dzikitadzila ku dziyidziwa ne ku ti thembesa ne kwe batsho ya Jehova ya ka dwilila.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #4 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we Gubungano li no Laula e ti batsha ku mililana ne dzindiko ne ku thembeka ta ka shatha ku yedza bazwalani bedu ku Eastern Europe.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #3 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we Gubungano li no Laula e ti kumbuludza ne kwe zwi nga ti batsha ku mililana ne ku dziyidzika ne kwe nghwa i ku Eastern Europe.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #2 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Ungwe we be Gubungano li no Laula u no chenesa se kwa bazwalani ne hazwadzi dzedu be dwilila be thembeka ha be likwa.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #1 ye Gubungano li no Laula ye 2022

Nngwe we Gubungano li no Laula e ti batsha ku gala ta ka zhula mesho ne kwe zwingwe zwi nga ama bukhwinya gwedu na Jehova.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #10 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Ungwe we be Gubungano li no Laula u no zibisa ne kwe zwiptshwa ne kwe bugwele gwa ka wa, ne ku pa mikumbulo ye se kwa ti nga shingisa nako yedu.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #9 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no pa nlayetsa u no sendedzela, kakale u no ti lakidza belelo li no shathisa le ku tangisiwa kwe ndongoloso ye ku batila zwidiyo zwe gubungano ku Dziholo Dze Bushe.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #8 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula u no zibisa ne kwe zwa ka dwa pa shingikala, kakale u no zibisa ndimana ye gole le 2022.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #7 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula e ti kulumbidza ku dwilila ti hwanana.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #6 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we be Gubungano li no Laula e kulumbidza ba ka kwegula ne ku pa zibiso ne kwe chi no shingikala mu nshingo we ku baka we bushe.

DZIKHANI DZE SHANGO YOSE

Zibiso ya Ngwenu #5 ye Gubungano li no Laula ye 2021

Nngwe we Gubungano li no Laula e pa kumbuludzo ne cha ka shingikala mu misha mingwe ku simidzila mu chibaka che bugwele gwa ka wa.