Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ðɔ-yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩwaa nɛ kaŋgalaafu masɩ

Suyɛɛdɩ

Jehovah’s Witnesses

Scandinavia Branch

Stenhusvej 28

DK-4300 HOLBAEK

TAANEMARKƖ

+46 589-861-00

Tʋmɩyɛ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Kpaɣnɩ tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 8:00 nɛ ŋwolo ñɩɣtʋ 12:00 nɛ wɩsɩ wɛlʋʋ 1:00 nɛ ŋwolo ɖanaɣ ñɩɣtʋ 5:00