Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ðɔ-yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩwaa nɛ kaŋgalaafu masɩ

Suriname

Gemeente Paramaribo van Jehovah’s Getuigen

PO Box 2914

PARAMARIBO

SURINAME

+597 328054

+597 328049

+597 328021

+597 328019

+597 8918205 (Tɔm pɔzʋʋ mayaɣ)

+597 8899089 (Tɔm pɔzʋʋ mayaɣ)

Tʋmɩyɛ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00 nɛ ŋwolo 12:00; Wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 5:00