Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ðɔ-yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩwaa nɛ kaŋgalaafu masɩ

Nuvɛɛlɩ Zelandɩ

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 75142

Manurewa

AUCKLAND 2243

NUVƐƐLƖ ZELANDƖ

+64 9-887-0532

Tʋmɩyɛ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 10:00 nɛ ŋwolo ɖanaɣ ñɩɣtʋ 5:00