Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ðɔ-yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩwaa nɛ kaŋgalaafu masɩ

Guyane Française

Association Les Témoins de Jéhovah

BP 625

F-27406 LOUVIERS CEDEX

FRANSƖƖ

Tʋmɩyɛ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Kpaɣnɩ tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 8:00 nɛ ŋwolo ñɩɣtʋ 12:30 nɛ wɩsɩ wɛlʋʋ 2:00 nɛ ŋwolo ɖanaɣ ñɩɣtʋ 5:30