Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Ðɔ-yɔɔdɩnʋʋ nʋmɔŋ

Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩwaa nɛ kaŋgalaafu masɩ

Bulgarie

Jehovah’s Witnesses Bulgarie

PO Box 424

1618 SOFIA

BULGARIE

+359 2-9559-590

+359 2-9559-899 (Fax)

+359 879-990-408 (Tɔm pɔzʋʋ mayaɣ)

Tʋmɩyɛ alɩwaatʋ

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Kpaɣnɩ tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 8:00 nɛ ŋwolo ñɩɣtʋ 12:00 nɛ wɩsɩ wɛlʋʋ 1:00 nɛ ŋwolo ɖanaɣ ñɩɣtʋ 5:00