Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tɔzɩ Yesu sɩm yɔɔ

Tɔzɩ Yesu sɩm yɔɔ

Ɛzɩ Yesu pɔzʋʋ yɔ, paa pɩnaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔzʋʋ Yesu sɩm yɔɔ. (Luka 22:19, 20) Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ puwiye nɛ ɖa nɛ ɖɩla sɔnzɩ nzɩ. Ŋkaɣ naʋ ɛzɩma Yesu sɩm pɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ yɔ.

 

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Ɛbɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm kɛnaa?

Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛbɛ laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩkɛnaa, Ɛbɛ yɔɔ pɩ-tɔm cɛyaa, nɛ mbʋ pʋpɔzʋʋ se ŋla yɔ.