Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ nɛ ɖa nɛ ŋ ɖikpeɣli nɛ ɖɩtɔzɩ Yesu sɩm yɔɔ. Ñɩnɩ kediɣzaɣ ŋga ko-lone ñɔtɩnɩ-ŋ yɔ.