Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tɔzɩ Yesu sɩm yɔɔ

Tɔzɩ Yesu sɩm yɔɔ

Ɛzɩ Yesu pɔzʋʋ yɔ, paa pɩnaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔzʋʋ Yesu sɩm yɔɔ. (Luka 22:19, 20) Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ puwiye nɛ ɖa nɛ ɖɩla sɔnzɩ nzɩ. Ŋkaɣ naʋ ɛzɩma Yesu sɩm pɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ yɔ.