Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tɔzɩ Yesu sɩm yɔɔ

Tɔzɩ Yesu sɩm yɔɔ

Ɛzɩ Yesu pɔzʋʋ yɔ, paa pɩnaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔzʋʋ Yesu sɩm yɔɔ. (Luka 22:19, 20) Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ puwiye nɛ ɖa nɛ ɖɩla sɔnzɩ nzɩ. Ŋkaɣ naʋ ɛzɩma Yesu sɩm pɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ yɔ.