Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ

Paa pɩnaɣ ŋga, ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ kpeɣliɣ lona ndɩ ndɩ taa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ, nɛ pɔtɔzʋʋ Yesu sɩm yɔɔ. Ðɩlakɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu kaaɖʋ paɣtʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se: “Ɩkalakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋ mɔ-yɔɔ.” (Luke 22:19) Pɩnaɣ kanɛ lɛ, ɖɩlakɩ sɔnzɩ nzɩ:

Kemeɣa wiye, 19 Avril 2019.

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ nɛ ɖa nɛ ŋ ɖɩla sɔnzɩ nzɩ. Ɛzɩ ɖe-kediɣzisi lɛɛsɩ yɔ, paa weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɔɔ ŋgee kediɣzaɣ kanɛ ka-taa. Paahɛyɩɣ pʋcɔ nɛ pasʋʋ nɛ paacɔʋ liidiye ɖɔɖɔ.