Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ

Paa pɩnaɣ ŋga, ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ kpeɣliɣ lona ndɩ ndɩ taa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ, nɛ pɔtɔzʋʋ Yesu sɩm yɔɔ. Ðɩlakɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu kaaɖʋ paɣtʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se: “Ɩkalakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋ mɔ-yɔɔ.” (Luka 22:19) Pɩnaɣ kanɛ lɛ, ɖɩlakɩ sɔnzɩ nzɩ:

Mazaɣ, 27 mars 2021.

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ nɛ ɖa nɛ ŋ ɖɩla sɔnzɩ nzɩ. Kʋdɔŋ sɔsɔʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ lɛ,visioconférence yɔɔ pakaɣ tɩŋnʋʋ nɛ pala sɔnzɩ sɩnɛ.Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, pɔzɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ yaa wolo www.jw.org yɔɔ.