Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ

Kujuka, 24 mars 2024

Tam kʋɖʋm paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔzʋʋ Yesu sɩm yɔɔ ɛzɩ ɛɛɖʋʋ paɣtʋ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ yɔ: «Ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋnɩ mɔ-yɔɔ.»—Luka 22:19.

Ðɩyaɣ-ŋ sɛ ŋkɔɔ sɔnzɩ sɩnɛ sɩ-taa.

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ

Alɩwaatʋ ɛzɩma pɩkaɣ kpaɣʋ?

Pɩkaɣ kpaɣʋ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ mbʋ yɔ.

Le pakaɣ labʋ sɔnzɩ nzɩ?

Pɔzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ mi-egeetiye taa yɔ.

Pɛhɛyɩɣ pʋcɔ nɛ pasʋʋ yaa we?

Aayɩ.

Pakaɣ cɔʋ liidiye yaa we?

Aayɩ. Paacɔʋ liidiye Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi taa kpa.

Paɖʋ paɣtʋ wondu ndʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ esuu yɔ tɩ-yɔɔ?

Paa patɩɖʋ paɣtʋ wondu ndʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ esuu pʋcɔ nɛ ɛkɔɔ sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ñakɩ pana se pɔɖɔ Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ posuu wondu ndʋ tɩmʋnaa nɛ tɩhaɣ ñamtʋ yɔ. (1 Timootee 2:9) Pɩtɩcɛyɩ se ño-wondu ɩwɛɛ liidiye yaa ŋsuu wondu natʋyʋ na kokoko.

Ɛbɛ pakaɣ labʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ taa?

Kediɣzaɣ kaɣ paɣzɩnʋʋ hendu natʋyʋ nɛ pʋwayɩ lɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ la adɩma; pakaɣ teu ɖɔɖɔ hendu natʋyʋ nɛ pɛtɛzɩnɩ-kɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ la adɩma. Sɔnzɩ nzɩ sɩ-tɛ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ lɛ tɔm ndʋ pakaɣ yɔɔdʋʋ kediɣzaɣ ŋga ka-taa yɔ, tɩwɩlɩɣ mbʋ pʋyɔɔ pɩɩcɛyaa se Yesu ɛsɩ yɔ, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖiyele nɛ mbʋ Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ palabɩ-ɖʋ yɔ pɩwazɩ-ɖʋ yɔ.