Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ

Piya, 4 avril 2023

Tam kʋɖʋm paa pɩnaɣ ŋga lɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔzʋʋ Yesu sɩm yɔɔ ɛzɩ ɛɛɖʋʋ paɣtʋ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ yɔ: “Ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋnɩ mɔ-yɔɔ.”—Luka 22:19.

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ yɔ

Alɩwaatʋ ɛzɩma pɩkaɣ kpaɣʋ?

Pɩkaɣ kpaɣʋ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ mbʋ yɔ.

Ɛbɛ pakaɣ labʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ taa?

Kediɣzaɣ kaɣ paɣzɩnʋʋ hendu natʋyʋ nɛ pʋwayɩ lɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ la adɩma; pakaɣ teu ɖɔɖɔ hendu natʋyʋ nɛ pɛtɛzɩnɩ-kɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ la adɩma. Tɔm ndʋ pakaɣ yɔɔdʋʋ kediɣzaɣ ŋga ka-taa yɔ tɩwɩlɩɣ mbʋ pʋyɔɔ pɩɩcɛyaa se Yesu ɛsɩ yɔ, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖiyele nɛ mbʋ Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ palabɩ-ɖʋ yɔ pɩwazɩ-ɖʋ yɔ.

Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ kalɩ tɔm ñʋʋ “Ɛbɛ yɔɔ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ Kɩbaɣlʋ ɖanaɣ tɔɔnaɣ sɔnzɩ yɔ pɩwɛ ndɩ nɛ ɛzɩma Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna lakɩ yɔ?