Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Taanemarkɩ

Stenhusvej 28

DK-4300 HOLBAEK

TAANEMARKƖ

+45 59-45-60-00

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 9:00 nɛ ŋwolo 10:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:30 nɛ ŋwolo 3:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɛ-ɛgbɛyɛ piliŋa cɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛzɩ 50 000 mbʋ yɔ, mba pɛwɛ Taanemarkɩ, Féroé lɩm hɛkʋ taa ajɛɛ, Groenland, Ayɩsɩlandɩ, Nɔɔrvɛjɩ nɛ Suède yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðɩcɔŋnɩ ɖɔɖɔ Bibl tɔm takayɩsɩ ɖɛzʋʋ tʋmɩyɛ yɔɔ kʋnʋmɩŋ loɖo taa nɛ tandamaa kʋnʋmɩŋ naadozo taa. Nɛ kʋnʋmɩŋ ɩnɩ ɩ-taa sakɩyɛ taa lɛ, ɖɩkpakɩɣ tɔm tatasɩ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ videowaa ɖɔɖɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.