Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Suriname

Garnizoenspad 239

DISTRICT WANICA

SURINAME

+597 328054

+597 328049

+597 328021

+597 328019

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00

Alɩwaatʋ: Cɛcɛsɩ 45

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Suriname Yehowa Aseɣɖe tɩnaa tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ.

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ kagbanzɩ taa ɛzɩ Suriname tandamaa kʋnʋŋ taa mbʋ yɔ. Ðɩkpakɩɣ tɔm tatasɩ yɔɔ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa ɖɔɖɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.