Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Slovakia

Pekna cesta 17

831 52 BRATISLAVA 34

SLOVAQUIE

+421 2-49107611

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00 nɛ ŋwolo 10:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:30

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa mba pɛcɛzɩ 26 500 yɔ Cɛɛkɩ Ɛjaɖɛ nɛ Slovaquie yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Slovaquie kʋnʋŋ nɛ Slovaquie tandamaa kʋnʋŋ taa. Ðitiyiɣni takayɩsɩ Oostralii, Cɛɛkɩ Ɛjaɖɛ, Slovaquie nɛ Slovénie.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.