Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Simbaabuwee

Plot 14 of Good Hope

Beema Road

Mount Hampden

HARARE

SIMBAABUWEE

+263 4-2910591

+263 712-604892

+263 772-472403

+263 772-472404

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Simbaabuwee Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛcɛzɩ 39 000 yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa. Ɩ-taa nɩɩyɩ yɔ: Shona, Ndebele nɛ Simbaabuwee tandamaa kʋnʋŋ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.