Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Seneegaalɩ

Parcelle 1

Zone 8

Almadies

DAKAR

SENEEGAALƖ

+221 33-820-80-00

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ piya nɛ ŋwolo Saɖakawaɣ

Tanaŋ tɛɛ: 10:30 nɛ ŋwolo 12:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 3:00 nɛ ŋwolo 4:00

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ lutozo taa nɛ ɖitiyiɣni ajɛɛ naanza taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.