Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Santrafriki

58 rue du Stade Boganda

BANGUI

SANTRAFRIKI

+236 21-61-20-70

+236 21-61-89-25

+236 70-11-08-00

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ Santrafriki nɛ Caadɩ ajɛɛ taa yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ Sango kʋnʋŋ nɛ kʋnʋmɩŋ lʋbɛ lɛɛŋ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.