Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Purundi

Les Témoins de Jéhovah

Uprona Boulevard

Corner of Muyinga Ave., Rohero II

BUJUMBURA

PURUNDI

+257 2224-1110

+257 2224-5564

+257 2224-8112

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl takayɩsɩ nɛ ɖɩkpakɩɣ takayɩsɩ tatasɩ yɔɔ Kirundi kʋnʋŋ taa. Ðitiyiɣni tɔm susuu wondu agbaa wena acɛzɩ 280 yɔ, a-taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.