Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Purundi

Les Témoins de Jéhovah

Uprona Boulevard

Corner of Muyinga Ave., Rohero II

BUJUMBURA

PURUNDI

+257 2224-1110

+257 2224-5564

+257 2224-8112

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl takayɩsɩ nɛ ɖɩkpakɩɣ takayɩsɩ tatasɩ yɔɔ Kirundi kʋnʋŋ taa. Ðitiyiɣni tɔm susuu wondu agbaa wena acɛzɩ 280 yɔ, a-taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.