Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Preeziili

Rodovia SP-141 - km 43

CESÁRIO LANGE-SP

18285-901

PREEZIILI

+55 15-3322-9000

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 10:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ Cɛcɛsɩ 40

Tʋma sɔsɔna

Ðɩlakɩ Biblwaa, takayɩsɩ nɛ hatʋ cabɩ takayɩsɩ miiliyɔɔwaa 36. Paa Pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖitiyiɣni tɔm susuu wondu ɛzɩ tɔɔnɩwaa 7 000 mbʋ yɔ, kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 90 yɔ, ɩ-taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.