Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Paraguay

Asociación Torre de Vigía de Biblias y Tratados

San Roque González 234

Ruta 1, Km. 17

B° 25 de Mayo

PY - 2560 CAPIATA

PARAGUAY

+595-21-578-698

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00 nɛ ŋwolo 10:45; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 2:15 nɛ ŋwolo 4:15.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1 nɛ cɛcɛsɩ 15

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛzɩ 9 000 mbʋ yɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ Paraguay. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ nɛ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ Guarani nɛ Paraguay tandamaa kʋnʋŋ nɛ ɖɩkpakɩɣ ɖɔɖɔ takayɩsɩ nzɩ tatasɩ yɔɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.