Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Pɔrtiigaalɩ

Rua Conde Barão, 511

P-2649-513 ALCABIDECHE

PƆRTIIGAALƖ

+351 214-690-600

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:30 nɛ ŋwolo 11:30; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:30 nɛ ŋwolo 4:30

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðitiyiɣni takayɩsɩ agbaa wena acɛzɩ 700 yɔ, Pɔrtiigaalɩ, Açores, Madère, Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe ajɛɛ taa. Ðɩkpakɩɣ tɔm tatasɩ yɔɔ Pɔrtiigaalɩ kʋnʋŋ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ Erɔɔpɩ taa yɔ kɩ-taa, nɛ Pɔrtiigaalɩ tandamaa kʋnʋŋ taa ɖɔɖɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.