Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Pɔlɔɔñɩ

Świadkowie Jehowy w Polsce

ul. Warszawska 14

05-830 NADARZYN

PƆLƆƆÑƖ

+48 22-739-16-00

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00 nɛ ŋwolo 10:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:00

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Polish kʋnʋŋ taa. Ðɩkɛdɩɣ mba pɔkɔŋ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ yɔ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ paɣzɩ Pɔlɔɔñɩ ɛjaɖɛ taa yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.