Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Oostralii

12-14 Zouch Road

DENHAM COURT NSW 2565

OOSTRALII

+61 2-9829-5600

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Ðɩlakɩ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nzɩ sɩcɛzɩ miiliyɔɔwaa 18 yɔ, kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 55 yɔ, ɩ-taa nɛ ɖitiyiɣni-sɩ tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Pacifique yɔ, tɩ-taa

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.