Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Nouvelle-Calédonie

236, rue Georges Lèques

Normandie

98800 NOUMEA

NOUVELLE-CALÉDONIE

+687 43-75-00

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Cɛcɛsɩ 45

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ Nouvelle-Calédonie, Vanuatu nɛ pɩtasɩnɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Wallis nɛ Futuna yɔ. Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Wallis, Lifu, Bichlamar nɛ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ kagbanzɩ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.