Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Naajeeriya

Km 51, Benin-Auchi Road

IGIEDUMA 301110

EDO STATE

NAAJEERIYA

+234 7080-662-020

+234 8039-003-790

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2

Tʋma sɔsɔna

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖɩlakɩ Feŋuu Tilimiye Réveillez-vous takayɩsɩ miiliyɔɔwaa 41, kʋnʋmɩŋ nakʋ taa. Ðitiyiɣni takayɩsɩ Naajeeriya nɛ Afrika wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ ajɛɛ lɛɛna kagbanzɩ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.