Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Myanmar

94-B Inya Rd

YANGON

MYANMAR

+95 1-511035

+95 1-512699

+95 1-535663

+95 1-513176

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Chin (Hakha), Kayin (Sgaw) nɛ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ 13 taa. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖitiyiɣni takayɩsɩ tɔɔnɩwaa mba pɛcɛzɩ 81 yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa wena acɛzɩ 80 yɔ, Myanmar ɛjaɖɛ taa

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.