Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Moozambiiki

Rua da Micaia No. 160

Bairro Triunfo

Costa do Sol

MAPUTO

MOOZAMBIIKI

+258 21-450-500

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:30.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa. Mba pɔkɔŋ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ yɔ, ɖɩkɛdɩɣ-wɛ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ paɣzɩ Moozambiiki yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.