Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Moozambiiki

Rua da Micaia No. 160

Bairro Triunfo

Costa do Sol

MAPUTO

MOOZAMBIIKI

+258 21-450-500

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 3:30.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa. Mba pɔkɔŋ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ yɔ, ɖɩkɛdɩɣ-wɛ ɛzɩma Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ paɣzɩ Moozambiiki yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.