Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Moldavie

Str Gr Ureche 75

MD-2005 CHISINAU

MOLDAVIE

+373 22-22-86-26

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛcɛzɩ 20 000 yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Paa fenaɣ ŋga lɛ, ɖitiyiɣni takayɩsɩ nzɩ sɩcɛzɩ tɔɔnɩwaa 16 yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa wena acɛzɩ 250 yɔ, Moldavie ɛjaɖɛ taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.