Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Madaagasɩkaarɩ

Vavolombelon’i Jehovah

Lot 1207 MC

Mandrosoa

105 IVATO

MADAAGASƖKAARƖ

+261 2022-44837

+261 3302-44837 (Pɔrtaabɩlɩ)

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 7:30 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Malgache, Tankarana, Tandroy nɛ Vezo kʋnʋmɩŋ taa. Ðɩkpakɩɣ takayɩsɩ tatasɩ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ ɖɔɖɔ videowaa Malgache kʋnʋŋ taa. Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa agbaa ɛzɩ 600 mbʋ yɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Paa fenaɣ ŋga lɛ, ɖitiyiɣni-yɛ takayɩsɩ sɔsɔsɩ nɛ hatʋ cabɩ takayɩsɩ nzɩ sɩcɛzɩ 270 000 yɔ, nɛ ɖitiyiɣni-yɛ ɖɔɖɔ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nzɩ sɩsɩ cɛzɩ 600 000 yɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.