Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Mɛkɩsiiki

Ave Jardin No. 10

Fraccionamiento El Tejocote

56239 TEXCOCO, MEX

MƐKƖSIIKI

+52 555-133-3000

+52 555-133-3099

+52 555-858-0100

+52 555-858-0199

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 11:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 1:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣtʋ 2 nɛ cɛcɛsɩ 30

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ weyi pɔyɔɔdʋʋ-ɩ kpaɣnɩ Mɛkɩsiiki nɛ ŋwolo Panamaa yɔ, ɩ-taa 49 taa. Ðɩlakɩ takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 60 yɔ, ɩ-taa nɛ ɖitiyiɣni agbaa ɖɔɖɔ takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ weyi ɩcɛzɩ 80 yɔ, ajɛɛ wena acɛzɩ 10 yɔ, a-taa.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.