Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Tʋma ɖɩlaɖɛ nɛ a-taa wobu yɔɔ tɔm

Ðɩyaɣ-ŋ se ŋkɔɔ ɖɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi nɛ lona wena a-taa palakɩ ɖa-takayɩsɩ yɔ, a-taa. Ðɛ-ɛgbɛyɛ pilinzi lona nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo a-taa yɔ

 

Krɛsɩ

Watch Tower Bible and Tract Society

Kifisias 77

GR 151 24 MAROUSI

KRƐSƖ

+30 210-619-7630

Tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu

Kpaɣnɩ Hodo nɛ ŋwolo Kemeɣa

Tanaŋ tɛɛ: Kpaɣnɩ 8:00 nɛ ŋwolo 12:00; wɩsɩ wɛlʋʋ: Kpaɣnɩ 2:00 nɛ ŋwolo 4:00.

Alɩwaatʋ: Ñɩɣyʋʋ 1

Tʋma sɔsɔna

Ðɩɖɛzɩɣ Bibl tɔm takayɩsɩ Krɛsɩ kʋnʋŋ, Romany kʋnʋŋ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ Krɛsɩ ɛjaɖɛ taa yɔ, nɛ Krɛsɩ tandamaa kʋnʋŋ taa. Ðɩcɔŋnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ Krɛsɩ nɛ Chypre yɔ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ.

Kpaɣ tʋma ɖɩlaɖɛ taa wobu takayaɣ.